Thành lập Ban tổ chức, Ban chuyên môn, Ban thư ký Hội nghị

Thành lập Ban tổ chức, Ban chuyên môn, Ban thư ký Hội nghị Phẫu thuật thần kinh toàn quốc lần thứ XV năm 2014.

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập Ban tổ chức, Ban chuyên môn, Ban thư ký Hội nghị

Phẫu thuật thần kinh toàn quốc lần thứ XV năm 2014

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

– Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-BYT ngày 16/01/2007 của Bộ Y tế về việc thành lập  Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội

– Căn cứ Quyết định số 2772/QĐ-BYT ngày 26/7/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

– Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện

– Căn cứ công văn của Chủ tịch Hội Phẫu thuật thần kinh Việt Nam ngày 18 tháng 06 năm 2014 và Đơn đề nghị tổ chức Hội nghị Phẫu thuật thần kinh toàn quốc lần thứ XV năm 2014

– Xét năng lực cán bộ, theo đề nghị của Ông/Bà Trưởng Đơn vị NCKH – HTQT Bệnh viện Đại học Y Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Thành lập Ban chuyên môn, Ban tổ chức, Ban thư ký Hội nghị Phẫu thuật thần kinh toàn quốc lần thứ XV năm 2014

Điều 2. Tổ chức và hoạt động của thành viên Ban chuyên môn, Ban tổ chức, Ban thư ký do ông Trưởng ban chuyên môn, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội qui định

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành

Điều 4. Các Ông/Bà Trưởng Đơn vị NCKH-HTQT, phòng TCHC, phòng KHTH, Tài chính kế toán, các Trưởng Khoa/Phòng/Trung tâm và các Cán bộ có tên trong  điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

DANH SÁCH BAN TỔ CHỨC, BAN CHUYÊN MÔN

HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT THẦN KINH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XV, NĂM 2014

BAN TỔ CHỨC

1 PGS.TS.Nguyễn Đức Hinh, Phụ trách bệnh viện  Trưởng ban tổ chức

2 PGS.TS. Bùi Văn Lệnh, Phó giám đốc bệnh viện Ủy viên
3 PGS.TS. Lưu Ngọc Hoạt, Phó giám đốc bệnh  Ủy viên
4 PGS.TS. Kiều Đình Hùng, Phó khoa Ngoại          Ủy viên
5 PGS.TS. Bùi Mỹ Hạnh, Trưởng Đơn vị NCKH-HTQT Ủy viênTIỂU BAN CHUYÊN MÔN

Xem chi tiết tệp tin đính kèm.

BAN THƯ KÝ 

Xem chi tiết tệp tin đính kèm.

BAN HẬU CẦN

Xem chi tiết tệp tin đính kèm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *